BAĞLANTILAR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
8 Nisan 2003 - 26 Haziran 2011 tarihleri arasında T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı adıyla görevlerini sürdüren Bakanlık, 29 Haziran 2009 tarihinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık’larına görev ve yetkilerini devretmiştir.
 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı çalışmakta olan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatı, sulak alanlar, milli parklar, tabiat alanlarının korunması, plânlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, projelendirilmesinden sorumludur. Orman ve Su İşleri Bakanlığının yeniden yapılandırılması kapsamında genel müdürlük, 15 kentte Doğa Koruma ve Mili Parklar Bölge Müdürlüğü kurarak taşra teşkilatlanmasını tamamlamıştır.
 
Orman Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı çalışmakta olan Orman Genel Müdürlüğü ülkemizdeki ormancılık hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahelelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli önlemlerin alınması, ormanların devamlılığını sağlayacak şekilde işletilmesi ve yönetilmesi, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma depolama ve pazarlama işlemlerinin yapılması ve ormanlarla ilgili her türlü işlemin sorumluluğu Genel Müdürlüğe aittir.
 
WWF (World Wide Fund for Nature) TÜRKİYE (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
WWF, dünyada 100’den fazla ülkede çalışmalar yürüten uluslararası bir doğa koruma kuruluşudur. WWF, küresel ölçekte bir değişim yaratmaya, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedeflemektedir. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 1996 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin öncülüğünde kurulmuş, 2001 yılında ise WWF’nin Türkiye ulusal kuruluşu olarak WWF-Türkiye unvanını almıştır. WWF-Türkiye çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklar ile yürüten kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıftır ve doğa korumada 30 yılı aşkın süredir sayısız başarılı projeye imza atmıştır. WWF-Türkiye çalışmalarını “ülkemizin doğasının korunması”, “yaşam tarzımızın değişmesi” ve “iklim değişikliğiyle mücadele” olmak üzere üç ana bileşende yürütür.
 
PAN (Korunan Alanlar Ağı) Parks Vakfı
Adını Korunan Alanlar Ağı (Protected Area Network)’nın kısaltmasından alan PAN Parks, kar amacı gütmeyen bir vakıftır. 1997 yılında, ‘Molecaten’ adlı Hollandalı seyahat şirketi tarafından desteklenen bir WWF projesi olarak başlayan PAN Parks, 1999 yılında Hollanda kanunlarına göre bağımsız bir Vakfa dönüştürülmüştür. Bu vakfın amacı, Avrupa’nın olağanüstü doğal güzellikleri ile turizm arasında karşılıklı denge ve uyuma dayalı bir korunan alanlar ağı oluşturmak suretiyle korunan alanların yönetiminde kalitenin arttırılmasını teşvik etmektir. PAN Parks, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak, gerek yerel, gerekse Avrupa düzeyinde, korunan alan idareleri ile yerel ve uluslararası iş sektörü ile işbirliği yapmaktadır.
 
Küresel Çevre Fonu (GEF)
Küresel çevre sorunlarına yönelik oluşturulan bağımsız finansal organizasyon; Küresel Çevre Fonu’na (GEF) üye182 hükümet, uluslar arası enstitü, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör, bulunmaktadır. GEF gelişmekte olan veya ekonomileri değişim süreci yaşayan ülkelerde; biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, uluslararası sular, arazi bozulması, ozon tabakası ve kalıcı organik kirleticilerle ilgili sürdürülen projelere hibe sağlar. Bu projelerle; çevre başlığında küresel fayda sağlanır, yerel, ulusal ve küresel güçlükler arasında ilişki kurulur ve sürdürülebilir geçim kaynakları desteklenir.
 
GEF Küçük Destek Programı (SGP)
GEF Küçük Destek Programı (SGP) Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) bir parçasıdır. Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel toplulukların biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği ile iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerinde destek sağlamaktadır. SGP, doğa tahribinin hepimizi tehdit ettiği ancak, genelde hassas ekosistemlerde yaşayan ve geçimleri doğal kaynaklara bağlı olan yoksulların daha çok risk altında olduğu gerçeğinden yola çıkmaktadır. Doğa koruma ve yenileme amacına yönelirken, insanların refahı ve geçim kaynaklarını da gözeten sivil toplum projelerine fon ve tecrübe desteği veren SGP, yerel ve sivil girişimin, insani ve çevresel gerekler arasındaki ince dengeyi kurabileceği inancı ile hareket etmektedir. SGP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmakta ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafından 105 ülkede yürütülmektedir. UNDP bu programı, GEF'in üç uygulayıcı kurumu olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), UNDP ve Dünya Bankası adına uygular.
 
UNDP Türkiye
Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluştur. UNDP 166 ülkede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek vermek için çalışmaktadır. UNDP Türkiye 1) demokratik yönetişimin sağlanması için kapasite geliştirme; 2) yoksulluğun azaltılması için çaba gösterilmesi; 3) çevre ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu temel alanlara ek olarak, UNDP, politika ve projelerde, kadınların, özel sektörün, kapasite geliştirilmesinin ve Bilişim ve İletişim Teknolojisi'nin rolüne büyük önem vermektedir. UNDP, bu alanlarda ilerleme kaydedilebilmesi ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, üniversiteler ve özel sektörle ortaklıklar kurmakta ve kalkınma projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bakanlıklarla yakın ilişki içinde çalışmaktadır. UNDP, kadın, gençlik, yerinden olmuş kişiler ve Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi konulardaki ortak projeler dahil, ülkedeki BM projelerinden en iyi sonuçların alınabilmesi için de, Türkiye'deki diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği yapar. Ankara’da bulunan UNDP Türkiye Temsilciliği’nin ayrıca, İstanbul, Erzurum, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da proje ofisleri vardır.
 
BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı)
BAKKA, 25 Temmuz 2009 tarihinde Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde faaliyet göstermek üzere, Zonguldak merkezli olarak, kurulmuştur. BAKKA'nın kurulması sürecinde en önemli amaç bölge illerinin sosyal ve ekonomik anlamda bütüncül bir kalkınma gerçekleştirmesi için bölgede bulunan valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ve farklı yetki ve sorumluluklara sahip aktörleriyle beraber hareket ederek bölgesel anlamda bir sinerji yaratmaktır.