HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ
HABER GALERİ

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI VE TAMPON BÖLGESİ HIZLI ALAN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Projemiz kapsamında “Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi” için güncel bilimsel verilerin sağlanması ve haritalama için “Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi Hızlı Alan Değerlendirme” çalışması yapıldı. Anadolu Çevre Ormancılık Haritacılık tarafından 27 uzmanla birlikte 252 günlük bir arazi programı sonucunda hazırlanan çalışmada “Milli Park ve Tampon Bölgesi”nin sahip olduğu biyolojik ve ekolojik yapı, jeolojik, jeomorfolojik, doğal ve kültürel peyzaj kaynak değerleri, sosyal özellikleri, tehditleri belirlemek ve etkin koruma ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması amacıyla bilimsel veriler çıkarıldı.
Bu çalışmanın verileri Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Küre Dağları Milli Parkı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve Tampon Bölgede yer alan orman işletme şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının hazırlanması aşamalarında kullanılıyor.
Çalışmanın ana bulguları:
-Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı barındırdığı doğal, jeolojik, peyzaj, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerleri ile bölgesel ve ülkesel ölçekte önemli bir korunan alan özelliğindedir.
-Küre Dağları Milli Parkı’nın en önemli marka değerlerinden biri de “Ilgarini Mağarası, Valla ve Çatak Kanyonu, Ilıca ve Ulukaya Şelalesi, Dağlı Kuylucu vb. önemli jeomorfolojik oluşumlardır.
-Bölgedeki mağara araştırmaları sonucunda Küre Dağları Milli Parkı’nda belgelenmiş mağara sayısı 85’tir. Araştırmacılar bu sayının 100’ün üzerine çıkacağını belirtmektedir. Küre Dağları Milli Parkı, “Mağaralar Milli Parkı” özelliği taşımaktadır.
-Bölgedeki ana akarsulardan olan Aydos çayı 13,04 km, Kanlıçay 1,86 km, Devrekani çayı: 45,80 km, Karadere 5,68 km’lik bölümleri Küre Dağları Milli Park sınırları içinde akmaktadır.
-Tampon bölgede yer alan yerleşimlerin çoğunluğu evsel kullanım suyu ihtiyaçlarını İnaltı Kireçtaşı formasyonundan (Küre Dağları Milli Parkı) oluşan kaynaklardan karşılamaktadır.
-Karstik bir kuşak üzerinde yer alan Milli Parkın orman ekosistemi saf veya karışık, ibreli ve yaprak döken odunlu bitki türlerinin hakimiyeti altındadır. Türkiye’nin en önemli nemli karstik ormanları Milli Park’tadır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşmuş orman içi açıklıklar otsu ve çalımsı bitki türlerin odunlu türlere göre hakimiyet kazandıkları bölgelerdir. Bu bölgeler tür çeşitliliğinin de en yüksek olduğu noktalardır.
-Ekolojik faktörlerin farklı kombinasyonları “Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesi”nde yedi farklı ana ekosistem tip oluşturmuştur. Burada ekosistem yapısı Sucul ve Karasal tiplerden meydana gelmektedir. Sucul ekosistemleri “Tatlı Su Ekosistemi” başlığı altında Akarsu Ekosistemi temsil etmektedir. Karasal Ekosistemler ise; Orman Ekosistemi, Çayır ve Mera Ekosistemi, Maki Ekosistemi, Kıyı Ekosistemi, Kayalık Alan ve Mağara Ekosistemi, Tarım ve Yabanıl olmayan alan Ekosistem olmak üzere 6 grupta temsil edilmektedir.
-Küre Dağları Milli Parkı için yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa standartlarındaki EUNIS habitat sınıflandırma sistemine uygun olarak 7 farklı ana habitat tip ve bunların alt tipleri belirlenmiştir.
-Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Bölgesinde flora listesi güncellenmiş ve alanda 1014 bitki taksonu olduğu belirlenmiştir. Bu taksonlardan 42 tür endemiktir. Ayrıca bu türlerden 7 tanesinin nesli tehlike altındadır.
-Çalışma kapsamında yapılan arazi çalışmaları ve literatür derlemeleri sonucunda bölgede 48 memeli türü, 95 kuş türü (küçük akbaba küresel ölçekte nesli tehlike altında), 113 omurgasız türü (Apollo kelebeği küresel ölçekte nesli tehlike altında), 23 sürüngen türü ve 10 çiftyaşar türü belirlenmiştir.
-Bölgede faydalanmanın olduğu ve potansiyeli bulunan odun dışı orman ürünleri için 20 türden oluşan liste oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en büyük potansiyele sahip ilk beş (Hypericum perforatum ve Rosa sp. kestane, defne, şimşir ve mantar türleri (özellikle Kanlıca Mantarı, Ayı Mantarı, Kuzu Göbeği Mantarı, Yumurta Mantarı ve Kayın/İstiridye Mantarı) belirlenmiş ve haritaları hazırlanmıştır.
-Bölgede 114 doğal, kültürel, peyzaj, arkeolojik ve rekreasyonel kaynak değeri tespit edilmiştir.
-Çalışma kapsamında bölgede paydaş analizi yapılmış ve sosyo-ekonomik yapı belirlenmiştir. Bölgede uzun dönemdir devam eden göç sonucu “Küre Dağları Milli Park Tampon Bölgesi”nde yaşayan kırsal nüfus azalmaya devam etmektedir.
-Yapılan tehdit değerlendirmesinde Küre Dağları Milli Park Tampon Bölgesi”ne yönelik tehditler 11 ana grupta değerlendirilmiştir. Yollar, karasal bitkilerin ve bitki ürünlerinin toplanması, ağaç kesimi, barajlar ve su yönetimi bugün için bölgede “yoğun yönetim gerektiren önemli tehdit” olarak değerlendirilmiştir. Turistik ve rekreasyon alanlar, madencilik ve maden çıkarımı, yollar, karasal hayvanların avcılığı ve toplanması, karasal bitkilerin ve bitki ürünlerinin toplanması, rekreasyonel faaliyetler, barajlar ve su yönetimi, evsel kanalizasyon ve kentsel atık su çöp ve katı atık gelecekte yönetim gerektiren önemli tehdit konuları olarak belirtilmiştir.
-Çalışma sonucunda ekolojik, jeolojik ve arkeolojik açıdan önemli alanlar belirlenerek Küre Dağları Milli Parkı taslak zonlama haritası hazırlanmıştır.
-Raporda Küre Dağları Milli Parkı’nın PAN Parks sertifikasyonu adaylığı ve sertifikanın alınması durumunda bu bölgenin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı yapacağı ve bölgenin korunması için büyük destek sağlayacağı vurgulanmıştır.